З власного досвіду

Рецензія
на навчальну програму „Основи рослинництва" секції „Агрономія" Малої Академії наук старшого вчителя біології Топільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Рожищенського району Волинської області Маркової Наталії Володимирівни.
Наукова секція „Агрономія" Малої Академії наук є науковим гуртком, що об’єднує учнів з високим рівнем знань та зацікавленістю біологією. Робота учнів у секції має освітнє та виховне значення. Тому програма, що розробляється повинна бути змістовною та глибоко науковою.
Розроблена Марковою Н.В. програма включає пояснювальну записку, яка висвітлює мету, освітнє та виховне значення програми, форми організації навчальної діяльності, методи їх проведення, вимоги до польового експерименту, а також розподіл годин за формами організації. Так, як програма складена за зразком і подібністю до нині діючої пограми з біології, то надалі автор пропонує до розгляду таблицю де відображені: №, зміст теми, кількість годин, навчальні досягнення учнів.
Представлена навчальна програма передбачає такі форми організації навчального процесу, як: лекції, лабораторні та практичні роботи, робота на навчально-дослідній ділянці, екскурсії, консультації.


Запропоновані автором теми є точно встановленими наукою і строго перевіреними на практиці фактами, а відтак вони не знаходяться у протиріччі із сучасними досягненнями науки та техніки.читати далі..
Навчальна програма „Основи рослинництва" секції „Агрономія" Малої Академії наук 
Наукова секція агрономії Малої академії наук на відмінну гуртків художньої самодіяльності, спортивних, туристичних, образотворчого мистецтва, музичного та інших є науковим гуртком. Він об'єднує учнів за спільністю інтересів, зацікавлених науковими питання і практичними проблемами сільського господарства, які бажають вивчати основи сільського господарства і проводити досліди і експерименти із сільськогосподарськими рослинами у позаурочний час, як в лабораторних так і в польових умовах.
На відміну від «Програми Трудове навчання 5-12 класів» (К.Ірпінь.2005), яка передбачає навчальну роботу усіх учнів 5-8 класів на навчально-дослідних ділянках школи, програма, що пропонується, призначена лише для учнів МАН. Вона передбачає не підтвердження на практиці навчального матеріалу підручника, а отримання нових знань, ще не достатньо розроблених науковою, коли учень є не накопичувачем вже відомих у науці знань, а першовідкривачем, дослідником і здобувачем нових наукових знань.
Науково-дослідницька робота учнів повинна послідовно включати у себе наступні читати далі...
„Практичне спрямування біологічної освіти в загальноосвітній школі”.

План  доповіді:
1. Вступ.
2. Значення практичної спрямованості біологічних дисциплін у житті людини.
3. Аналіз програми „Природознавство” в аспекті набуття учнями 5-6 класів практичних умінь та навичок.
4. Аналіз програми „Біологія 7-11” як бази для набуття практичних вмінь і навичок учнями середньої і старшої школи.
5. Шляхи вирішення проблематики практичної спрямованості біологічної освіти.
6. Висновки.

        Біологія – наука про живе у всіх його проявах ( стверджує підручник)  фактично є наукою життя,  бо саме  вона покликана знайомити  учнів з навколишніми живими об’єктами, їх зовнішньою, внутрішньою будовою та процесами життєдіяльності, пояснювати особливості будови і функцій власного організму, його читати далі...
Практична спрямованість викладання біології у загальноосвітній школі
 У своєму розвитку людська цивілізація послідовно пройшла через епохи ручної праці, пару двигунів та електрики, завершується епоха атому. Останні досягнення  біологічної науки (клонування, розшифрування геному людини , керування спадковістю) дозволяє вченим стверджувати, що людство вступає в новий етап свого розвитку – епоху біології. Недарма ХХІ ст. оголошено століттям біології. Тому, біологічні знання, які учні одержують у школі, повинні готувати їх до життя на цьому новому етапі розвитку людського суспільства.читати далі...


Методи і методичні прийоми організації проведення фенологічних спостережень на уроках природознавства в 5 класі загальноосвітньої школи (за новою програмою)

Наталія МАРКОВА, вчитель біології вищої категорії, учитель-методист ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Топільне, Рожищенського району Волинської області

Анотація. У статті автор описує досвід своєї роботи, детально розкриває методику проведення весняних фенологічних спостережень у  рослин.читати далі..читати далі...

Особистісно-орієнтований підхід до учнів в процесі формування в них навчальної компетентності на уроках біології.
В умовах реформи середньої освіти особливого значення набуває проблема формування компетентної особистості. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Саме компетентнісний підхід покликаний подолати прірву між освітою і життям.
Але в даний час з дидактичної точки зору немає спільного, загальноприй-
нятого визначення поняття «компетентність» учнів. Різні автори пропонують різноманітні визначення цього поняття – від занадто складних до елементарних.читати далі...

              Акція
школярів Волинської області
„ Я- господар своєї школи” 
Проблема:
Нашій школі - наочні посібники своїми руками

Підготували і провели члени гуртка ” Юні біологи’ Топільненської ЗОШ Консультант: Вчитель біології Маркова Н.В.Вступ.Ягідно акції школярів Волинської області “Я - господар своєї школи”, яка проводиться з ініціативи громадської організації ВОАМТК “РЕМІС” (президент С.І.Ніліпюк) під патронатом Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (начальник І.В.Дзямулич), за участю Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ректор доцент Ю.Г.Вербич) та редакцією дитячої газети “Бриз” наша проблема:
“Нашій школі - наочні посібники своїми руками” проходила у 4 етапи.1 етап. Проблема.На 1 етапі дослідження вчителем біології була створена ініціативна група з учнів, які зацікавленні у вивченні біології. Група складалася з 8 чоловік (Ф.І, клас) читати далі...

Методичні вимоги до запитань, що задає вчитель учням у процесі навчання
У процесі навчання вчитель задає питання учням, я на уроках різних типів: комбінованих, узагальнюючих, вивченні нового матеріалу, так і на різних його етапах: при актуалізації знань, при контролі, при перевірці Д/З, при закріпленні.Як стверджують методисти, в залежності від складності матеріалу, що вивчаються, підбору учнів, особистісних якостей вчителя, форми організації мови, процесу і виду метода начання, вчитель за урок може задати від 20 до 25 питань. Але часто не своє питання вчитель чує у відповідь учня на те, що він запланував, і ще, що він хотів би почути. На основі цього вчитель робить висновок, що учень не достатньо повно засвоїв навчальний матеріал і, зрозуміло, відповідним чином оцінює його знання. Спостереження показують, що  ≈15-20% неправильних, на погляд вчителя, відповідей учнів на поставлені запитання пояснюються тим, що вчитель не зовсім правильно формує питання. А народна мудрість стверджує: «Яке запитання, так і відповідь».читати далі

Аналіз розділу
“Лабораторні і практичні роботи” підручника Т.І. Базанова, Ю.В.Павіченко та інш.Біологія, підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, “Світ дитинства” , Харків,2009 р.

1.1  Відповідність навчальній програмі.
Розділ, що розглядається і нині діюча шкільна програма з біології повністю відповідають один одному, тому що вони мають :
а) однакову кількість занять – 19
б) однакову назву
в) зміст усіх робіт у підручнику відповідає змісту вимогам програми.
1.2  Врахування вікових особливостей, попередньої підготовки учнів.
      На наш погляд це питання в розділі, що розглядається представлене абсолютно вірно, доволі повно і досконало.
1.3 Загальна характеристика науковості викладу навчального матеріалу.
      У нас, в цьому аспекті, є чотири зауваження, два з них, стосуються педагогічних наук і два
не педагогічних.
      а)  На занятті Втома при статичному та динамічному навантаженні. Вплив ритму та навантаження на розвиток втоми для обладнання заняття разом  з іншими пропонується:
 гантелі різної  маси (ст. 283). Але учням 9 класу з фізики відомо, що вага і маса поняття різні.
       Вага – це сила, що виникає в наслідок гравітації і залежить від висити об’єкта над земною поверхнею ( у космічному  просторі провляється невагомість), від географічної широти ( на екваторі вага об’єкту менше, ніж на полюсах), від гравітаційних аномалій ( біля залізорудних родовищ металеві предмети важать більше), тобто вага – величина не постійна.читати далі...

Аналіз підручників з біології В.І. Соболь Біологія 7 клас і Т.І. Базанова, Ю.В. Павіченко Біологія 8 клас
 Однією з найактуальніших проблем біологічної освіти є створення сучасних, пристосованих до нових потреб, підручників з урахуванням багаторічного досвіду минулого й сучасного стану науки. Адже відомо, що зацікавлення підручником учнів – це поява інтересу до предмета в кінцевому результаті – успішні знання, які можна застосовувати в житті, можливо, вибір майбутньої професії.
Звичайно, сьогодні підручник – далеко не єдине джерело знань, але все ж його роль залишається найбільшою у пізнанні і стає діяльністю, засобом самостійного здобування знань.
В дидактиці для визначення якості шкільних підручників є наявність наступних критеріїв:
1.     Відповідність шкільній навчальній програмі.
2.     Науковість змісту.читати далі...
Тема: Клас Комахи. Середовище життя. 

Особливості зовнішньої будови

Лабораторна робота №6. Вивчення ознак пристосованості комах до середовища існування.
Мета:
Учні повинні знати: Особливості зовнішньої будови комах.
Учні повинні вміти: Розрізняти і знаходити відділи тіла і органи що на них         
                                розміщені.
Учні повинні розуміти: Значення комах в екосистемах.
Обладнання:  Відео «Різноманітність комах», презентація «Загальна характеристика комах», настінна таблиця «Будова хруща», колекції комах, натуральні об єкти хрущів, гербарії- аплікації розчленованого хруща. читати далі...

Тема:  Грунт, його склад і властивості. Роль грунту в житті людини.

Мета:  Сформувати поняття грунт, ознайомити з його складом і властивостями, типами грунтів.

Обладнання: Демонстраційний матеріал: пробірка з водою, грудочки грунту, штатив, спиртівка, сірники, тримач, гірська порода  з рослинністю, магнітна дошка, портрет В.В.Докучаєва, відеоролик «Значення грунту», презентація проекту № 1 «Властивості грунту», презентація проекту №2 «Грунти Волинської області», презентація проекту №3 «Охорона грунтів».

Роздатковий матеріал: Штатив, пробірка з водою, колекція ґрунтів,  моноліти ґрунтів, колба з кульками.

Термінологія: грунт, склад грунту, органічні речовини, неорганічні речовини, ґрунтознавство,водопроникність, повітропроникність, структурність, родючість.

Епіграф: Лише завдяки існуванню грунту на нашій планеті живуть рослини, тварини, а отже і людина.
                                                                                     В. В. Докучаєв.  читати далі...
Тема: Грунт – складова частина біосфери. Географічні 
закономірності поширення грунтів. Охорона грунтів.

Мета: З’ясувати склад і властивості грунту, встановити закономірності поширення грунтів на планеті.
Показати необхідність збереження грунтового покриву на планеті.
Обладнання: фотографія грунтового розрізу, портрет В.В.Докучаєва, гірські породи на яких ростуть рослини,  репродукція картини Г.Шишкіна «Рожь», яблуко, тарілка, ніж.
Роздатковий матеріал\л: колекція грунтів, робочі картки.

Обладнання І гр.: мензурки з водою, мензурка з піском, глина, читати далі...


Антарктида ФГП материка. Історія дослідження

Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності.
Ми продовжуємо мандрувати шляхами великих дослідників, знайомитися з природою материків, підніматися на гори, опускатися до глибоких западин, переходити пустелі і перепливати океани.
Сьогодні на уроці ми приступаємо до вивчення ще одного останнього материка південної півкулі.
¾     Хто може його назвати?
Підкажіть мені. Так, це Антарктида.
¾     Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте це слово? (Асоціативний кущ).читати даліТема:  СНІД-чума XXI століття.
Мета:  Активізувати і поповнити базові знання про ВІЛ та СНІД, історію їх виникнення,
усвідомлення зв’язку між способом життя і ризиком інфікуватися, розвивати вміння уважно ставитися до свого здоровя.
Обладнання:  Стінгазети на тему: «СНІД-чума XXI століття». Плакати на тему: «Скажімо СНІДу- ні».
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ.
1.Організаційна частина.
Оголошення теми і мети заняття.
Сьогодні ми зібралися з вами, щоб обговорити, як необхідно будувати власне життя сьогодні, щоб побачити щасливим завтрашній день.

Народна мудрість говорить: «Життя прожити - не поле перейти». Яке воно - сучасне життя? Минуле, сучасне, майбутнє читати далі...

Тема: Толерантність врятує світ.

Мета: допомогти учням з'ясувати сутність поняття «толерантність»; розвивати почуття колективізму, солідарності, вміння слухати; показати, що важливим у стосунках між людьми є вміння спілкуватися; переконати учнів у необхідності бути терпимими до оточуючих; навчити встановлювати стосунки на доброзичливій, толерантній основі.

Обладнання: плакати з цитатами: «Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю на коліна» (Гете), «Моя свобода розмахувати руками завершується там, де починається ніс мого сусіда» (Емерсон); роздавальний матеріал (текст «Чи терпимі ми», роздруковані картки з матеріалом для обговорення, роздруковані аркуші, на яких намальована квітка «Толерантність»), стікери, маркери.читати далі...

Використання  шкільного географічного майданчика у навчальному процесі.
Вступ
В останні роки намітилась і проявляється стійка тенденція до скорочення кількості шкільних географічних майданчиків. Як наслідок учні не набувають багатьох практичних вмінь і навичок, формування яких передбачено програмою по географії.
         Разом з тим у ряді робіт з методики географії доведено, що географічний майданчик  -  необхідна складова матеріальної бази шкільної географії [5;13;14].
        Це зумовлено тим, що значна кількість уроків в курсах фізичної географії, а також окремі уроки з інших навчальних шкільних дисциплін можуть і повинні проводитьсь на  шкільному географічному майданчику. Роботи на ньому сприяють формуванню в учнів уявлень, конкретизують їх знання, виробляють практичні вміння і навички, ознайомлюють з методами наукових досліджень, що є діючим засобом підвищення ефективності викладання.
Відповідно до законів України ” Про освіту”[ 1 ],” Про позашкільну освіту” [ 2 ] та положення ”Про позашкільний навчальний заклад” [  3 ], шкільний метеорологічний майданчик є однією з форм позакласної та позашкільної освіти.
        Вибір даної теми зумовлений  тим, що  шкільний географічний майданчик, як навчально – матеріальна база школи, використовується в навчальному процесі школи, в практиці її роботи в основному лише при вивченні курсу “ Загальна географія” у шостому класі і на позакласних заняттях з біології в курсі біології сьомого класу при вивченні сезонних змін в житті рослин. При вивченні інших шкільних навчальних дисциплін географічний майданчик в навчальному процесі, в практиці роботи школи не використовується.читати далі

Вплив виду світла спектру на ріст і розвиток рослин
Вступ
Як відомо, фотосинтез (від грецького fotos – світло, а sintez – сполука) – це процес утворення зеленими рослинами на світлі з неорганічних речовин ,а саме з вуглекислого газу , який знаходиться в атмосфері, і води, що знаходиться  в ґрунті за допомогою світлової енергії, що вбирає хлорофіл, який знаходиться у хлорофілових зернах, органічних речовин: крохмалю, білків, рослин і жирів. Завдяки процесу фотосинтезу рослина росте і розвивається.
Ріст рослини – це збільшення її розмірів і маси. Розвиток рослини – це процес формування рослини шляхом послідовного проходження її через певні нові фази, або стадії розвитку. Наприклад, у рослин злакових є наступні фази: проросток, сходи, кущистість, вихід у трубку, колосистість, цвітіння, молочно – воскова спілість зерна, повне дозрівання зерна.читати далі...

Немає коментарів: